Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Νέων Ποικιλιών των Φυτών Νόμος του 2004.