Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αιτητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο καταχώρησε αίτηση για τη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη·

«Γραφείο» σημαίνει το Γραφείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 26 και είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη·

«δικαιούχος» σημαίνει τον κάτοχο του δικαιώματος δημιουργού·

«δημιουργός» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο δημιούργησε ή ανακάλυψε και ανέπτυξε μια ποικιλία·

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία έγινε η βάση της αγωγής εκτός από τις περιπτώσεις προσφυγής εναντίον απόφασης του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο η οποία εκδικάζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο·

«ειδοποίηση» σημαίνει, επικοινωνία από το Γραφείο με διάδικο σε διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου·

«Ένωση» σημαίνει τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών των Φυτών·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών, το οποίο τηρείται από τον Έφορο·

«ποικιλία» σημαίνει σπόρους, παραβολάδες, μοσχεύματα, ομάδα φυτών σε ένα μοναδικό φυτικό είδος του χαμηλότερου γνωστού βαθμού, η οποία ομάδα ανεξαρτήτως από το κατά πόσο οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού ικανοποιούνται πλήρως, μπορεί να-

(α)Καθορίζεται από την εκδήλωση των χαρακτηριστικών τα οποία απορρέουν από ένα συγκεκριμένο γενότυπο ή συνδυασμό γενοτύπων,

(β)διακρίνεται από οποιαδήποτε άλλη ομάδα φυτών με την εκδήλωση τουλάχιστον ενός από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, και

(γ)θεωρείται ως μια μονάδα σε σχέση με την καταλληλότητα της για να πολλαπλασιάζεται χωρίς να μεταβάλλεται·

«προστατευόμενη ποικιλία» σημαίνει την ποικιλία, η οποία είναι αντικείμενο δικαιώματος δημιουργού, προσδιορίζεται από την περιγραφή, η οποία καθιερώνεται με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 35 και από το επίσημο δείγμα το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 47, και η οποία φέρει ονομασία όπως αναφέρεται στην παράγραφο (ν) του εδαφίου (1) του άρθρου 5.

«Συμβαλλόμενο Μέρος» σημαίνει κράτος (άλλο από τη Δημοκρατία) το οποίο είναι μέρος στη Σύμβαση·

«Σύμβαση» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών των Φυτών·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 25·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.