Δικαιούχοι δικαιωμάτων προστασίας

3.-(1) Τα δικαιώματα τα οποία απονέμονται από το Νόμο αυτό μπορούν να αποκτώνται από -

(α)υπηκόους της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία τους ή το εγγεγραμμένο γραφείο τους ή της επιχείρησής τους στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος·

(β)υπηκόους των Συμβαλλόμενων Μερών και πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία τους ή το εγγεγραμμένο γραφείο τους ή της επιχείρησής τους στην εδαφική περιφέρεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους· και

(γ)υπηκόους κάθε κράτους το οποίο χωρίς να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, χορηγεί αποτελεσματική προστασία σε ποικιλία φυτού στους πολίτες της Δημοκρατίας, και πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή το εγγεγραμμένο γραφείο τους ή της επιχείρησής τους στο κράτος αυτό.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) «υπήκοος» σημαίνει, στην περίπτωση που το Συμβαλλόμενο Μέρος είναι κράτος, τους υπηκόους του κράτους εκείνου και, στην περίπτωση που το Συμβαλλόμενο Μέρος είναι διακυβερνητικός οργανισμός, τους υπηκόους των κρατών τα οποία είναι μέλη στον οργανισμό αυτό.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) το Γραφείο αποφασίζει κατά πόσο η προστασία των ποικιλιών των φυτών που προσφέρεται από ένα κράτος είναι αποτελεσματική.