Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών» (EE L 227 της 01/09/1994, σ. 1),

(β) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1239/95 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 1995 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες ενώπιον του γραφείου και τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών» (EE L 121 της 01/06/1995, σ. 37),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: