Συμβούλιο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών

25.-(1) Ο Υπουργός εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διορίζει Συμβούλιο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα της προστασίας των ποικιλιών των φυτών.

(2) Το Συμβούλιο προεδρεύεται από ένα ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου.

(3) Οι όροι οι οποίοι διέπουν το διορισμό των μελών του Συμβουλίου και τη λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(4) Το Συμβούλιο συμβουλεύει και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό για θέματα σχετικά με τον παρόντα Νόμο, βοηθά το Γραφείο στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες οι οποίες του ανατίθενται ειδικά από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ενεργώντας πάντοτε με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.