Δημοσίευση της εκπνοής

24. Η πρόωρη λήξη, η αναδρομική ακύρωση και η διαγραφή του δικαιώματος του δημιουργού, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 ή 24 αντίστοιχα, και οι λόγοι αυτών καταχωρούνται στο Μητρώο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.