Περιπτώσεις διαγραφής του δικαιώματος του δημιουργού

23.-(1) Το Γραφείο διαγράφει το δικαίωμα του δημιουργού όταν διαπιστώσει ότι ο κάτοχος δεν ικανοποίησε την υποχρέωσή του σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 45 και ότι η ποικιλία δεν είναι πλέον ομοιογενής ή σταθερή.

(2) Το Γραφείο διαγράφει το δικαίωμα του δημιουργού και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)Όταν δικαιούχος δεν ανταποκρίνεται σε απαίτηση η οποία έγινε από το Γραφείο, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 46, για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι ακολουθείται πρόγραμμα διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας· ή

(β)όταν το Γραφείο προτίθεται να διαγράψει την υφιστάμενη ονομασία της ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 47 (2) και ο δικαιούχος δεν προτείνει κατάλληλη ονομασία μέσα στην προβλεπόμενη από το εν λόγω άρθρο.

(3) Το δικαίωμα του δημιουργού δεν μπορεί να διαγραφεί παρά μόνο όταν δοθεί στο δικαιούχο σχετική γνωστοποίηση και μια εύλογη περίοδος, που καθορίζεται στη γνωστοποίηση για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις.

(4) Η διαγραφή λαμβάνει ισχύ από την ημερομηνία της καταχώρησης της σύμφωνα με το άρθρο 24.