Ακύρωση του δικαιώματος του δημιουργού

22.-(1) Το Γραφείο κηρύσσει το δικαίωμα του δημιουργού άκυρο και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα όταν διαπιστώσει:

(α)Ότι η ποικιλία δεν ήταν νέα ή διακεκριμένη κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή όπου ισχύει κατά την ημερομηνία προτεραιότητας·

(β)ότι, όπου η χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού βασίστηκε κυρίως πάνω σε πληροφορίες και έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον αιτητή, η ποικιλία δεν ήταν ομοιογενής ή σταθερή κατά την εν λόγω ημερομηνία· ή

(γ)ότι το δικαίωμα του δημιουργού χορηγήθηκε σε πρόσωπο το οποίο δε δικαιούται και το πρόσωπο το οποίο δικαιούται δεν ήγειρε αγωγή για δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 12 ή αποποιήθηκε το δικαίωμα να εγείρει τέτοια αγωγή.

(2) Τηρούμενης οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης, το δικαίωμα του δημιουργού, το οποίο κηρύχθηκε άκυρο και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα, πρέπει να θεωρείται ως να μην είχε χορηγηθεί.

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Γραφείο.