Πρόωρη λήξη του δικαιώματος του δημιουργού

21.-(1) Το δικαίωμα του δημιουργού λήγει πριν από την εκπνοή της προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 -

(α)Όταν ο δικαιούχος του δικαιώματος παραιτείται αυτού, με έγγραφη δήλωση η οποία απευθύνεται στο Γραφείο· ή

(β)όταν το ετήσιο τέλος κατέστη πληρωτέο και δεν καταβλήθηκε μέσα στην προθεσμία.

(2) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι εκείνη η οποία καθορίζεται στη δήλωση ή, αν δεν καθορίζεται, η ημερομηνία της παραλαβής της δήλωσης. Στην περίπτωση της παραγράφου (β) η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι η ημερομηνία απαίτησης του τέλους.