Προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας

20.-(1) Κάθε πρόσωπο μπορεί, με αίτηση η οποία καταχωρείται στο Γραφείο, να ζητήσει υποχρεωτική άδεια σε σχέση με το δικαίωμα δημιουργού. Το Γραφείο χορηγεί την υποχρεωτική άδεια μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

(2) Ειδικότερα η υποχρεωτική άδεια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί εκτός εάν συντρέχουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:

(α) Ο αιτητής για χορήγηση υποχρεωτικής άδειας πρέπει να είναι οικονομικά ή άλλως πως σε θέση να εκμεταλλευτεί το δικαίωμα δημιουργού κατά ικανοποιητικό και αποδοτικό τρόπο και να είναι επίσης πρόθυμος να το κάμει·

(β) ο δημιουργός αρνήθηκε να χορηγήσει στον αιτητή άδεια ή δεν είναι διατεθειμένος να χορηγήσει άδεια με εύλογους όρους·

(γ) έχουν παρέλθει τρία έτη μεταξύ της ημερομηνίας της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού και της ημερομηνίας της αίτησης για τη χορήγηση μιας υποχρεωτικής άδειας· και

(δ) ο αιτητής για χορήγηση υποχρεωτικής άδειας έχει καταβάλει το απαιτούμενο για τη χορήγηση τέλος το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(3) Η υποχρεωτική άδεια παρέχει στον αδειούχο μη αποκλειστικό δικαίωμα να εκτελεί όλες ή οποιαδήποτε από τις πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 14, για την προμήθεια της εγχώριας αγοράς.

(4) Κατά τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας το Γραφείο, καθορίζει την αμοιβή την οποία ο αδειούχος πληρώνει στον δικαιούχο.

(5) Το Γραφείο απαιτεί από το δικαιούχο να προμηθεύει τον αδειούχο τόσο πολλαπλασιαστικό υλικό όσο είναι αναγκαίο για να γίνεται εύλογη χρήση της υποχρεωτικής άδειας, έναντι πληρωμής επαρκούς αμοιβής στον δικαιούχο.

(6) Η διάρκεια της υποχρεωτικής άδειας καθορίζεται από το Γραφείο και μπορεί να παρατείνεται όταν το Γραφείο ικανοποιείται, με βάση μια νέα εξέταση, ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας εξακολουθούν να υφίστανται κατά την εκπνοή της πρώτης περιόδου:

Νοείται ότι, υποχρεωτική άδεια χορηγείται για περίοδο μικρότερη των δύο ή μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

(7) Το Γραφείο ακυρώνει την υποχρεωτική άδεια όταν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε, δεν υφίστανται πλέον.

(8) Πριν τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας, το Γραφείο μπορεί να ακούει τις απόψεις εθνικών οργανισμών και/ή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.