Αποκλειστική ή μη άδεια εκμετάλλευσης

19.-(1) Ο δικαιούχος δικαιώματος δημιουργού μπορεί να παραχωρήσει αποκλειστική ή μη αποκλειστική άδεια σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο αναφορικά με όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Μέρους αυτού.

(2) Η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης γίνεται εγγράφως.

(3) Κάθε αποκλειστική άδεια καταχωρείται στο Μητρώο και δημοσιεύεται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα.

(4) Η παραχώρηση αποκλειστικής άδειας δεν είναι δεσμευτική έναντι τρίτων οι οποίοι απέκτησαν δικαιώματα στο δικαίωμα του δημιουργού με καλή πίστη, εκτός αν η αποκλειστική άδεια καταχωρήθηκε ως αναφέρεται στο εδάφιο (3) πριν από την ημερομηνία της απόκτησης της αποκλειστικής άδειας.