Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996 έως 1999.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

"ακαδημαϊκό έτος" σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου·

"Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου" σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως αυτό έχει ιδρυθεί με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως αυτό έχει ιδρυθεί με βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, όπως αυτός έκαστος τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου όπως αυτό έχει ιδρυθεί με βάση τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"δημόσια σχολή" σημαίνει σχολή της οποίας την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει η Δημοκρατία·

"ιδιοκτήτης" σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα η σχολή·

"ιδιωτική σχολή" σημαίνει μη δημόσια σχολή, που δε διέπεται από ειδικό νόμο·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"Μητρώο Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 60·

"Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 19(3)·

"Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης" σημαίνει την Ομάδα Αξιολόγησης- Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50·

"Συμβουλευτική Επιτροπή" σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3·

"συμβούλιο δημόσιας σχολής" σημαίνει το συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6·

"Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης" σημαίνει το συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32·

"συμβούλιο ιδιωτικής σχολής" σημαίνει το συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28·

"σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" ή "σχολή" σημαίνει εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν και στο οποίο οι κλάδοι σπουδών έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση μερικής φοίτησης, διάρκεια που αντιστοιχεί με ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και απολήγουν σε ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα ανώτερα από εκείνα των σχολείων μέσης εκπαίδευσης·

"τέλη αξιολόγησης-πιστοποίησης" σημαίνει τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ή για επαναξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών που παρέχει·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3.-(1) Ιδρύεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από-

(α)Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως πρόεδρο·

(β)Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο του·

(γ) δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Δημοσίων Πανεπιστημίων της Κύπρου που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τη Σύγκλητο των πιο πάνω Πανεπιστημίων·

(δ) τρία πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των εργοδοτών·

(ε) δύο πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις·

(στ) δύο πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των λειτουργών των δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(ζ) ένα πρόσωπο που διορίζεται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολών·

(η) δύο πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των φοιτητών των δημόσιων και των εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(θ) ένα πρόσωπο που διορίζεται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των γονέων των μαθητών μέσης εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(ι) δύο πρόσωπα με ακαδημαϊκά προσόντα που διορίζονται αριστίνδην, με ειδικές γνώσεις και ικανότητες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· τα πρόσωπα αυτά, δεν πρέπει να έχουν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να μετέχουν σε οποιοδήποτε σώμα ή όργανο τέτοιων σχολών.

(2) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο τριών ετών.

(3) Στην περίπτωση που μια θέση κενούται για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο εδάφιο (4), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να πληρώνει τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί για εύλογη αιτία να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή να κηρύξει τη θέση του χηρεύουσα και στη συνέχεια να πληρώσει τη θέση αυτή σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει από τα μέλη της οποιεσδήποτε υπεπιτροπές.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της, καθώς και τη διαδικασία λειτουργίας οποιασδήποτε υπεπιτροπής της.

(7) Ο Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπος του εκτελεί χρέη γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής και οποιασδήποτε υπεπιτροπής της, μεριμνά για την τήρηση πρακτικών και εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατίθενται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(8) 0 Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπος του δικαιούται να παρευρίσκεται στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής και οποιασδήποτε υπεπιτροπής της και να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση όλων των θεμάτων που συζητούνται στις συνεδρίες αυτές χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής

4.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή-

(α) Συμβουλεύει τον Υπουργό για θέματα που αφορούν την ίδρυση δημόσιων και ιδιωτικών σχολών·

(β) συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με την εγγραφή νέων κλάδων σπουδών·

(γ) συμβουλεύει τον Υπουργό για την εκπαιδευτική πολιτική που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση·

(δ) υποβάλλει εισηγήσεις για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ' αυτή από τον Υπουργό·

(ε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που χορηγείται σ' αυτή από τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, δεν συμμετέχει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β).

ΜΕΡΟΣ III ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Ίδρυση δημόσιας σχολής

5.-(1) Καμιά δημόσια σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις ειδικής γι' αυτό νομοθεσίας.

(2) Κάθε φορά που μελετάται η ίδρυση δημόσιας σχολής, το Υπουργικό Συμβούλιο παραπέμπει το θέμα σε ειδική επιτροπή, που διορίζεται από αυτό για καταρτισμό μελέτης και υποβολής σχετικής εισήγησης, στην οποία εκπροσωπούνται, με ένα εκπρόσωπο το καθένα, τα ακόλουθα Υπουργεία, Γραφείο, Πανεπιστήμιο και σχολές:

(α)  το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού·

(β)  το Υπουργείο Οικονομικών·

(γ)  το Υπουργείο ή τα Υπουργεία, που έχουν αρμοδιότητα για τα επαγγέλματα, για τα οποία θα παρέχει εκπαίδευση η υπό μελέτη σχολή·

(δ)  το Γραφείο Προγραμματισμού·

(ε)  το Πανεπιστήμιο Κύπρου·

(στ) οι δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου· και

(ζ) οι ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, που έχουν εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους σπουδών.

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, το διορισμό ενός ή δύο επιπρόσθετων προσώπων εγνωσμένου κύρους και με γνώσεις στο βασικό αντικείμενο της υπό ίδρυσης σχολής.

(3) Η ειδική επιτροπή οφείλει να συντάξει τη μελέτη και να υποβάλει τις εισηγήσεις της μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κάθε φορά και σύμφωνα με τους όρους εντολής της.

(4) Η μελέτη και οι εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής υποβάλλονται στον Υπουργό, που τις παραπέμπει στη Συμβουλευτική Επιτροπή για υποβολή απόψεων και παρατηρήσεων.

(5)Όταν η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλει στον Υπουργό τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της, αυτός υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη μελέτη και τις εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής, τις σχετικές απόψεις και παρατηρήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και τις δικές του και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τη λήψη απόφασης.

Συμβούλιο δημόσιας σχολής

6.-(1) Για κάθε δημόσια σχολή διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, συμβούλιο που αποτελείται-

(α)Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Γραφείου Προγραμματισμού•

(β) από έναν ως τρεις εκπροσώπους των Υπουργείων ή των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που έχουν σχέση με την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο εκπαιδεύονται οι φοιτητές της σχολής•

(γ) από δύο ως πέντε πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα τα οποία έχουν σχέση με την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο εκπαιδεύονται οι φοιτητές της σχολής•

(δ) από δύο εκπροσώπους του διδακτικού προσωπικού της σχολής"

(ε) από έναν εκπρόσωπο των οργανώσεων των φοιτητών της σχολής• και

(στ) από δύο πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις και ικανότητες για τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(2) Ο διευθυντής κάθε δημόσιας σχολής έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στις συνεδρίες του συμβουλίου της σχολής και να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση κάθε θέματος που συζητείται στις συνεδρίες αυτές.

(3)Το συμβούλιο κάθε δημόσιας σχολής συμβουλεύει το διευθυντή της σχολής για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της σχολής και ειδικότερα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ειδικότητες της σχολής, τον προϋπολογισμό της και κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σ' αυτό από το διευθυντή της σχολής.

Εσωτερικός Κανονισμός δημόσιων σχολών

7.-(1) Το συμβούλιο κάθε δημόσιας σχολής καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό, που εγκρίνεται από τον Υπουργό, με τον οποίο, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με-

(α)Τις εργασίες του συμβουλίου•

(β) την εσωτερική λειτουργία της σχολής•

(γ) την εγγραφή, εξέταση, βαθμολογία, παραγωγή, αποφοίτηση και πειθαρχία των φοιτητών•

(δ) τις εργασίες της σχολής"

(ε) τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών•

(στ) την οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού• και

(ζ) την ίδρυση των επιτροπών που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(2)Ο εσωτερικός κανονισμός κάθε δημόσιας σχολής μπορεί να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία οποιωνδήποτε επιτροπών, υποχρεωτικά όμως πρέπει να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία-

(α)Ακαδημαϊκής επιτροπής•

(β) διοικητικής επιτροπής• και

(γ) πειθαρχικής επιτροπής.

(3)(α) Η ακαδημαϊκή επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με τα ακαδημαϊκά επίπεδα και τα κριτήρια προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών.

(β) Η διοικητική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

(γ) Η πειθαρχική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την πειθαρχία στη σχολή.

Διευθυντής και διδακτικό προσωπικό δημόσιων σχολών

8. Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολών ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και υπηρετούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα οικεία σχέδια υπηρεσίας.

Οδηγός σπουδών δημόσιων σχολών

9. Κάθε δημόσια σχολή εκδίδει Οδηγό Σπουδών (Prospectus), ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τους κλάδους σπουδών που προσφέρονται από τη σχολή, το ύψος και τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες που θα καθορίζει ο Υπουργός σε κάθε περίπτωση.

Αριθμός φοιτητών δημόσιων σχολών

10. Ο αριθμός των φοιτητών κάθε δημόσιας σχολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, που υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο αφού αυτός ακούσει τις παρατηρήσεις και απόψεις του συμβουλίου της σχολής.

Αρχεία δημόσιων σχολών

11. Σε κάθε δημόσια σχολή πρέπει να τηρούνται αρχεία φοιτητών, πιστοποιητικών σπουδών, φοιτητών κατά κλάδο και έτος σπουδών, γενικού ελέγχου και διδακτικού προσωπικού.

Κλάδοι σπουδών δημόσιων σχολών

12.-(1) Οι κλάδοι σπουδών κάθε δημόσιας σχολής καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1), εισήγηση υποβάλλεται από τον Υπουργό, αφού αυτός συμβουλευθεί το συμβούλιο της σχολής και τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα δημόσιων σχολών

13. Τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των κλάδων σπουδών κάθε δημόσιας σχολής καθορίζονται από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου της σχολής.

ΜΕΡΟΣ IV ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής

14.-(1)  Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία -

(α) Από μη πολίτη είτε της  Δημοκρατίας είτε κράτους-μέλους∙

(β) από πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας∙

(γ) από μέλος της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή από νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου∙

(δ) από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης κυβέρνησης ή οργανισμού∙

(ε) από ιδιωτική εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο ή σε κράτος-μέλος, στην οποία είναι μέτοχος ή μέλος της διοίκησης πρόσωπο που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του παρόντος εδαφίου.

(3) Κάθε ιδιωτική σχολή δύναται να απονέμει η ίδια τίτλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών  ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών  νααπονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία,  εφόσον πληρούνται οι  ακόλουθεςπροϋποθέσεις:

(α) Το εκπαιδευτικό  ίδρυμα  κράτους μέλους  είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και δεόντως εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο για την παροχή μαθημάτων και χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται∙

(β) ο κλάδος σπουδών που απολήγει στην απονομή τίτλου στη Δημοκρατία έχει πιστοποιηθεί επισήμως από τον εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο φορέα που εδρεύει στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου∙

(γ) ο τίτλος που έχει εκδοθεί είναι ίδιος με εκείνον που θα είχε χορηγηθεί εάν  η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου∙ και

(δ) σε περίπτωση που ο τίτλος πιστοποιεί επαγγελματικό προσόν, ο τίτλος εκπαίδευσης προσδίδει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής του τίτλου:

Νοείται ότι, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επηρεάζει τις κατά την ημερομηνία αποχώρησης υφιστάμενες συμφωνίες/συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών σχολών της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου για την απονομή από τις ίδιες τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου και για την απονομή από εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου των δικών τους τίτλων σπουδών στη Δημοκρατία, καθώς και οποιεσδήποτε μελλοντικές συμβάσεις δικαιόχρησης ή άλλες συμφωνίες οι οποίες συνομολογούνται για την ανανέωση, αντικατάσταση ή τροποποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών/συνεργασιών.

(4) Πριν από την έναρξη προσφοράς προγράμματος που απολήγει στην απονομή αναφερόμενου στο εδάφιο (3) τίτλου, η ιδιωτική σχολή ενημερώνει εμπεριστατωμένα και αναλυτικά τον Υπουργό, υποβάλλοντάς του ιδιαίτερα:

(α) όλες τις σχετικές  εκθέσεις  και αξιολογήσεις  που  έχουν γίνει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(β) πλήρη στοιχεία για τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες που θα προσφερθούν από την ιδιωτική σχολή, όπως και αυτές που προσφέρονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(γ) πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια εισδοχής και αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν από την ιδιωτική σχολή, όπως και αυτά που εφαρμόζονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(δ) τον αριθμό και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την προσφορά του προγράμματος από την ιδιωτική σχολή,  όπως και τα αντίστοιχα στοιχεία του προσωπικού που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(ε) τις σχετικές συμφωνίες μεταξύ των   ιδρυμάτων.

(5) Ο Υπουργός δύναται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4) –

(α) στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(β) στις αρμόδιες αρχές και σώματα αξιολόγησης του κράτους μέλους, όπου το εν λόγω εκπαιδευτικό  ίδρυμα υπάγεται για σκοπούς αξιολόγησης και ελέγχου· και

(γ) σε όλα τα αρμόδια όργανα αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, για σκοπούς αναγνώρισης του τίτλου.

Δήλωση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής σχολής

15.-(1) Τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει στον Υπουργό δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός συνοδευόμενη από τα καθορισμένα δικαιώματα εξέτασης της δήλωσης, για τη σκοπούμενη ίδρυση και λειτουργία της σχολής, η οποία να περιέχει τα ακόλουθα:

(α) Το όνομα, το επώνυμο και το επάγγελμα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών και σε περίπτωση νομικού προσώπου την επωνυμία, την έδρα του και τα ονόματα των μετόχων και διευθυντών του·

(β) την επωνυμία και την έδρα της σχολής·

(γ) περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της σχολής, πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και άδεια χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων ως σχολής·

(δ) τους κλάδους σπουδών της σχολής και αναφορικά με κάθε κλάδο-

(i) Δήλωση κατά πόσο θεωρεί τον κλάδο ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό·

(ii) το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του κλάδου·

(iii)τη διάρκεια σπουδών·

(iv) τους όρους εισδοχής φοιτητών στον κλάδο·

(ν) τη γλώσσα διδασκαλίας·

(vi) τον τρόπο αξιολόγησης, προαγωγής κα αποφοίτησης των φοιτητών·

(vii) την αναλογία διδακτικού προσωπικού και φοιτητών·

(νiii)το ύψος των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και των άλλων δικαιωμάτων και τις τυχόν υποτροφίες που προσφέρονται·

(ix) τον τύπο του πιστοποιητικού σπουδών το οποίο θα απονέμεται·

(ε) τα ονόματα, τα προσόντα και τους όρους υπηρεσίας του προτεινόμενου διευθυντή και του προτεινόμενου διδακτικού προσωπικού της σχολής·

(στ) σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της σχολής·

(ζ) σχέδιο ανάπτυξης για τρία έτη ύστερα από την έναρξη της λειτουργίας της σχολής·

(η) συνοπτική περιγραφή των οικονομικών πόρων της σχολής·

(θ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία θα καθορίζει ο Υπουργός·

(ι) πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για τον ιδιοκτήτη, το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό της σχολής:

Νοείται ότι, καθόσον αφορά τον ιδιοκτήτη, το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό της σχολής που είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους, προσκομίζεται πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τις κυπριακές αρχές, καθώς και πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τις αντίστοιχες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

(2) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχρεούται να απαντήσει, μέσα σε δέκα μήνες, κατά πόσο εγκρίνει ή όχι την εγγραφή της σχολής νοουμένου ότι αυτή έχει υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι σε περίπτωση μη απάντησης εντός της προθεσμίας των δέκα μηνών, η έγκριση δεν θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(3) Για την ίδρυση παραρτήματος ιδιωτικής σχολής πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση, η οποία να περιέχει τα στοιχεία που προνοούνται από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικής σχολής

16.-(1) O Διευθυντής κάθε ιδιωτικής σχολής πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλο προσόν ανάλογο με τον τύπο της σχολής. Στην περίπτωση που είναι και διδάσκων ισχύουν και για αυτόν οι πρόνοιες που ισχύουν για το διδακτικό προσωπικό, όπως αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) πιο κάτω.

(2) Το διδακτικό προσωπικό κάθε ιδιωτικής σχολής κατά ποσοστό όχι μικρότερο του 70% πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό τίτλο κατά μία βαθμίδα ανώτερο από το επίπεδο του προγράμματος στο οποίο διδάσκει. Το υπόλοιπο 30% μπορεί να κατέχει ισόβαθμο τίτλο ή ανάλογο επαγγελματικό προσόν.

(3) Επιπρόσθετα από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) προσόντα, το διδακτικό προσωπικό σε κάθε κλάδο μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να έχει δημοσιεύσεις ή εκδόσεις επιστημονικού περιεχομένου.

(4) Μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού κάθε κλάδου σπουδών περιλαμβάνονται πρόσωπα που κατέχουν αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα πανεπιστημίου:

Νοείται ότι σε κλάδους σπουδών που δεν είναι ακαδημαϊκά δυνατό να εφαρμοστεί η πιο πάνω πρόνοια ο Υπουργός μπορεί να εξαιρεί κλάδους σπουδών.

Διδακτήριο, εργαστήρια και εξοπλισμός ιδιωτικών σχολών

17. Τα διδακτήρια των ιδιωτικών σχολών, καθώς και οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός τους πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται με Κανονισμούς, ανάλογα με τον τύπο της ιδιωτικής σχολής.

Οικονομική βιωσιμότητα ιδιωτικών σχολών

18. Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία, εκτός αν ο ιδιοκτήτης της ικανοποιήσει τον Υπουργό ότι υφίστανται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας της.

Διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής σχολής

19.-(1) Κάθε φορά που υποβάλλεται δήλωση για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής, ο Υπουργός παραπέμπει τη δήλωση στη Συμβουλευτική Επιτροπή, μαζί με

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες, για υποβολή σχετικής εισήγησης.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί, πριν από την υποβολή της εισήγησης της, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη της σχολής ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες ή διευκρινίσεις, που θα θεωρούσε αναγκαίες, αναφορικά με τη σκοπούμενη ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής.

(3)Όταν η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλει την εισήγηση της στον Υπουργό, αυτός, αν ικανοποιηθεί ότι η δήλωση συμμορφώνεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρίζει αυτήν, όταν καταβληθεί το καθορισμένο από Κανονισμούς τέλος εγγραφής, στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το σκοπό αυτό, και εκδίδει στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό για την καταχώρηση αυτή στον καθορισμένο από την αρμόδια αρχή τύπο.

(4) Από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3), η ιδιωτική σχολή θεωρείται ότι έχει ιδρυθεί και η παρουσίαση του πιστοποιητικού αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη για την ίδρυση της.

(5)Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να λειτουργεί πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3).

(6) Η γνωστοποίηση για την καταχώρηση ιδιωτικής σχολής στο Μητρώο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(7) Εγγεγραμμένη Σχολή η οποία δε λειτουργεί για ένα ακαδημαϊκό έτος διαγράφεται από το Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την επανεγγραφή της σχολής ακολουθούνται οι διαδικασίες που προνοούνται από τους νόμους και τους Κανονισμούς για τις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ισχύουν κάθε φορά.

Ιεραρχική προσφυγή

20.-(1) Κάθε πρόσωπο που έχει παράπονο λόγω της άρνησης του Υπουργού να εγγράψει ιδιωτική σχολή στο Μητρώο μπορεί, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σ' αυτό η απόφαση, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Κάθε φορά που υποβάλλεται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει το θέμα, σαν να είχε υποβληθεί η δήλωση και η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Υπουργικό Συμβούλιο και, αν ικανοποιηθεί ότι υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις, δίνει εντολή στον Υπουργό να προχωρήσει στην καταχώρηση της ιδιωτικής σχολής στο Μητρώο και στην έκδοση Πιστοποιητικού.

Επωνυμία ιδιωτικών σχολών

21. Κάθε ιδιωτική σχολή πρέπει να έχει επωνυμία, η οποία πρέπει-

(α) Να μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τους προσφερόμενους κλάδους σπουδών•

(β) να διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων σχολών•

και

(γ) να μη φέρει τις λέξεις "Πανεπιστήμιο" ή "Πολυτεχνείο" ως μέρος της, εκτός αν ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, τα διδακτήριο, οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός της σχολής, ο τρόπος εισδοχής, αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών, το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα και η διάρκεια σπουδών, ικανοποιείται ότι ο βαθμός και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι πανεπιστημιακού ή πολυτεχνικού επιπέδου όπως θα καθοριστεί με νόμο ή και κανονισμούς.

Διαγραφή ιδιωτικής σχολής από το Μητρώο

22. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού, μπορεί να διατάξει τη διαγραφή οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής από το Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής και λειτουργίας, αν διαπιστωθεί, ύστερα από επιθεώρηση ή ύστερα από εκπαιδευτική αξιολόγηση ή ύστερα από διερεύνηση και τεκμηρίωση σχετικών καταγγελιών ή ύστερα από καταδικαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου εναντίον οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι-

(α) Έπαψαν να υφίστανται οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου για την ίδρυση και λειτουργία της• ή

(β) η λειτουργία της είναι επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία• ή

(γ) συστηματικά παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Μεταβολή στοιχείων ιδιωτικής σχολής

23.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικής σχολής που επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 15(1) οφείλει, ως το τέλος του Νοεμβρίου που προηγείται της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο θα εφαρμοστεί η αλλαγή, να υποβάλει για το σκοπό αυτό δήλωση στον Υπουργό, που να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία• ειδικά για την εγγραφή νέου/ων κλάδου/ων σπουδών η δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο δήλωσης που ορίζεται από τον Υπουργό.

(2) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχρεούται να απαντήσει, μέσα σε εβδομήντα πέντε ημέρες το αργότερο από την υποβολή της σχετικής δήλωσης, αν εγκρίνει ή όχι την αλλαγή των στοιχείων, νοουμένου ότι η σχολή έχει υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.

(3)Όταν υποβληθεί δήλωση δυνάμει του εδαφίου (1), αν μεν πρόκειται για εγγραφή νέου κλάδου σπουδών, ακολουθείται, τηρουμένων των αναλογιών, η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 19. Αν όμως πρόκειται για αλλαγές οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, ο Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανάλογα με την αλλαγή που ζητείται, είτε υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό για έγκριση είτε παραπέμπει τη δήλωση στη Συμβουλευτική Επιτροπή για διαμόρφωση σχετικής εισήγησης προς τον Υπουργό.

Τίτλοι ιδιωτικών σχολών

24.-(1) Ο τύπος, η ονομασία και το περιεχόμενο των τίτλων σπουδών που απονέμονται από κάθε ιδιωτική σχολή πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό και δεν μπορούν να είναι παραπλανητικοί ως προς το επίπεδο των σπουδών οι οποίες προσφέρονται από τη σχολή.

(2) Τα μαθήματα που παρακολούθησε ο κάθε φοιτητής ιδιωτικής σχολής, καθώς και η διάρκεια τους και η επίδοση του σ' αυτά πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό σπουδών (transcript) που εκδίδεται σ' αυτόν.

Οδηγός Σπουδών ιδιωτικών σχολών

25.-(1) Ο ιδιοκτήτης κάθε ιδιωτικής σχολής υποχρεούται να εκδίδει κάθε ακαδημαϊκό έτος Οδηγό Σπουδών (Prospectus), στον οποίο πρέπει να αναφέρονται-

(α)Οι κλάδοι σπουδών που προσφέρονται και κατά πόσο αυτοί είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένοι-πιστοποιημένοι ή όχι•

(β) επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κάθε προσφερόμενο κλάδο σπουδών (όροι εισδοχής, όροι αποφοίτησης, στόχοι, διάρκεια σπουδών, διδασκόμενα μαθήματα, περιεχόμενο κάθε μαθήματος, περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαίως, διάρκεια διδακτικής περιόδου, γλώσσα διδασκαλίας και τίτλος σπουδών που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών•

(γ) αναλυτικές πληροφορίες για υποτροφίες (αριθμός, ποσό, διάρκεια, κριτήρια επιλογής)•

(δ) ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους•

(ε) το ονοματεπώνυμο και τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα του διευθυντή και των μελών του διδακτικού προσωπικού, η βαθμίδα, η ειδικότητα ή ειδικότητες στην οποία ή στις οποίες διδάσκει ο καθένας και τυχόν άλλες αρμοδιότητες τους•

(στ) το ποσό των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και τυχόν άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων του φοιτητή ετησίως και ο τρόπος καταβολής τους•

(ζ) η επωνυμία, η έδρα, τα παραρτήματα που τυχόν έχει η σχολή και ο κατά νόμο υπεύθυνος της σχολής και των παραρτημάτων•

(η) η σύνθεση του συμβουλίου της σχολής•

(θ) οι επιτροπές που διαθέτει η σχολή και η σύνθεση κάθε επιτροπής•

(ι) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της σχολής, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευκολύνσεις της σχολής (γραφεία διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας)•

(ια) στοιχεία για τη βιβλιοθήκη της σχολής, το προσωπικό της, την οργάνωση και τη λειτουργία της, τον τεχνικό εξοπλισμό της, το περιεχόμενο της και άλλες παρόμοιας φύσεως πληροφορίες•

(ιβ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών•

(ιγ) στοιχεία για την υποβολή και της ημερομηνίας έγκρισης του οδηγού σπουδών•

(ιδ) οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον Υπουργό.

(2) Ο Οδηγός σπουδών κάθε ιδιωτικής σχολής πρέπει να υποβάλλεται, πριν από την έκδοση του, στον Υπουργό για έγκριση όχι αργότερα από τις 15 Μαρτίου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχρεούται να απαντήσει μέχρι τις 15 Απριλίου το αργότερο αν εγκρίνεται ή όχι ο οδηγός σπουδών:

Νοείται ότι, αν μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή του οδηγού σπουδών, ο Υπουργός δεν τον εγκρίνει ή δεν τον απορρίψει με απόφαση του που κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη της σχολής, ο οδηγός σπουδών θεωρείται εγκεκριμένος.

(3) Ο εγκεκριμένος οδηγός σπουδών πρέπει να εκδίδεται και να κυκλοφορεί μέχρι το τέλος Μαίου. Δύο αντίτυπα πρέπει να αποστέλλονται στον Υπουργό το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Καθορισμός διδάκτρων

25Α.-(1) Ο ιδιοκτήτης κάθε σχολής, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει προς τον Υπουργό για έγκριση το ύψος των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία επιβαρύνεται κάθε φοιτητής.

(2) Οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαιώματα πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό:

Νοείται ότι οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαιώματα δεν επιβάλλεται, αν δεν παρέλθουν δυο χρόνια από την τελευταία επιβολή τέτοιας αύξησης.

Σύντομες σειρές μαθημάτων

26. Ιδιωτική σχολή μπορεί να προσφέρει σύντομες σειρές μαθημάτων, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, νοουμένου ότι τα μαθήματα που διδάσκονται στις σειρές αυτές θα αποτελούν μέρος εγγεγραμμένου κλάδου σπουδών που προσφέρει η σχολή. Η σχολή μπορεί, ύστερα από την ολοκλήρωση της σειράς των μαθημάτων αυτών, να εκδίδει μόνο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Αρχεία ιδιωτικών σχολών

27.-(1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής σχολής υποχρεούται να τηρεί, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό-

(α) μητρώο φοιτητών•

(β) βιβλίο εγγραφών κατά κλάδο και έτη σπουδών•

(γ) βιβλίο διδακτικού προσωπικού•

(δ) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών•

(ε) βιβλίο γενικού ελέγχου•

(στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον Υπουργό.

(2) Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ιδιωτικής σχολής για οποιαδήποτε αιτία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδώσει τα αρχεία στον Υπουργό.

Συμβούλιο ιδιωτικής σχολής

28.-(1) Σε κάθε ιδιωτική σχολή πρέπει να υφίσταται συμβούλιο, στο οποίο πρέπει να εκπροσωπούνται ο ιδιοκτήτης της σχολής, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και οι φοιτητές της σχολής.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η σύνθεση του συμβουλίου κάθε ιδιωτικής σχολής, η αναλογία εκπροσώπησης σ' αυτό, καθώς και η ρύθμιση των εργασιών του καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής.

(3)Το συμβούλιο συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη και το διευθυντή της σχολής για κάθε θέμα που αφορά-

(α)Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των κλάδων σπουδών της σχολής•

(β) τα κριτήρια εισδοχής, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών της σχολής•

(γ) τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της σχολής• και

(δ) κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σ' αυτό από τον ιδιοκτήτη της σχολής.

Εσωτερικός κανονισμός ιδιωτικών σχολών

29.-(1) Κάθε ιδιωτική σχολή πρέπει να έχει εσωτερικό κανονισμό, που εγκρίνεται από τον Υπουργό, με τον οποίο να ρυθμίζονται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όσα έχουν σχέση με-

(α)Την εσωτερική λειτουργία της σχολής•

(β)την εγγραφή, εξέταση, βαθμολογία, προαγωγή και πειθαρχία των φοιτητών•

(γ) τις εργασίες της σχολής, τις εορτές και τις αργίες•

(δ) τα πιστοποιητικά σπουδών που απονέμονται από τη σχολή•

(ε) την οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού•

(στ) τα δίδακτρα και άλλα δικαιώματα και τέλη•

(ζ) την ίδρυση των επιτροπών που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(2) Ο εσωτερικός κανονισμός κάθε ιδιωτικής σχολής μπορεί να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία οποιωνδήποτε επιτροπών, υποχρεωτικά όμως πρέπει να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία-

(α) Ακαδημαϊκής επιτροπής•

(β) διοικητικής επιτροπής• και

(γ) πειθαρχικής επιτροπής.

(3)(α) Η ακαδημαϊκή επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με τα ακαδημαϊκά επίπεδα και τα κριτήρια προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών.

(β) Η διοικητική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

(γ) Η πειθαρχική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την πειθαρχία στη σχολή.

(4) Πρόεδρος των επιτροπών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) είναι ο διευθυντής της σχολής:

Νοείται ότι, αν ο διευθυντής της σχολής είναι και ο ιδιοκτήτης της, αυτός δεν μπορεί να είναι πρόεδρος ή μέλος της ακαδημαϊκής ή της πειθαρχικής επιτροπής.

(5) Σε κάθε επιτροπή, που ιδρύεται και λειτουργεί δυνάμει του εδαφίου (2), πρέπει να μετέχουν εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών, σε αναλογία που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής.

Επιθεώρηση ιδιωτικών σχολών

30.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικής σχολής υποχρεούνται να επιτρέπουν, κατά το χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί η σχολή, στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την είσοδο στη σχολή και στις τάξεις, για να επιθεωρήσουν και να εξακριβώσουν-

(α)Την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής•

(β)τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου προσωπικού•

(γ) την τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος•

(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία•

(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπεύθυνους για αντιμετώπιση τους και για αρτιότερη λειτουργία της σχολής•

(στ) την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού της σχολής•

(ζ) την καταλληλότητα του διδακτηρίου•

(η) τη συμμόρφωση της σχολής στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η επιθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διεξάγεται δύο τουλάχιστο φορές το χρόνο και για την επιθεώρηση αυτή συντάσσεται από τον αρμόδιο λειτουργό που τη διενήργησε έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό.

(3) Στην περίπτωση κατά την οποία η έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) περιλαμβάνει για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δυσμενείς παρατηρήσεις, ο Υπουργός κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη και το διευθυντή της σχολής.

ΜΕΡΟΣ V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση

31. Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικής σχολής που επιθυμεί την εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση οποιουδήποτε κλάδου σπουδών που προσφέρεται από τη σχολή υποβάλλει για το σκοπό αυτό αίτηση στον Υπουργό, συνοδευόμενη από το δικαίωμα εξέτασης, όπως αυτό καθορίζεται με κανονισμούς.

Συμβούλιο για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

32.-(1) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδων σπουδών ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διενεργείται από Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

(2) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση διενεργείται με βάση κριτήρια και επίπεδα που καθορίζονται με Κανονισμούς, ανάμεσα στα οποία είναι και τα πιο κάτω:

(α) Σκοποί και αποστολή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος•

(β) εκπαιδευτικά προγράμματα•

(γ) διδακτικό προσωπικό•

(δ) υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης-κτίρια, εργαστήρια και εξοπλισμός•

(ε) οργάνωση και διοίκηση•

(στ) οικονομικοί πόροι• και

(ζ) οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα στοιχεία που θα καθορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση δίνεται, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και ότι εξασφαλίζονται τα εκπαιδευτικά επίπεδα που επιδιώκει ο κλάδος σπουδών και υποδηλώνει το πιστοποιητικό σπουδών που απονέμεται.

Σύνθεση Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

33.-(1) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι επταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και πέντε μέλη.

(2) Ο Πρόεδρος,ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους· οι πέντε πρέπει να είναι καθηγητές Πανεπιστημίου.

(3) Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, οπότε έχει όλα τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του προέδρου.

Θητεία Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

34. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια φορά μόνο.

Λειτουργία Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

35.-(1) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης απαρτία υπάρχει, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο πέντε μέλη.

(2) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης καθορίζει τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεων του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σ' αυτές.

Λήψη αποφάσεων

36. Οι αποφάσεις για την εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών λαμβάνονται με πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

37. Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)Διορίζει την Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

(β) Μελετά την τελική εισήγηση της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και αποφασίζει-

(i) Έγκριση της αίτησης· ή

(ii) απόρριψη της αίτησης· ή

(iii)αναβολή λήψης απόφασης για καθορισμένη περίοδο, κατά την οποία η σχολή θα προσπαθήσει να θεραπεύσει τις αδυναμίες που θα επισημανθούν ή

(iv)  έγκριση της αίτησης υπό όρους.

Διαβουλεύσεις Συμβουλίου/Ομάδων Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

38. Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης ή/και οι Ομάδες Αξιολόγησης-Πιστοποίησης διαβουλεύονται, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, με τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και με τη σχολή της οποίας κλάδος ή κλάδοι τελούν υπό αξιολόγηση-πιστοποίηση για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση.

Επίδομα, αποζημιώσεις και έξοδα

39.-(1) Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο και στα μέλη του ΣΕΚΑΠ καταβάλλονται ετήσιο τιμητικό επίδομα (honorarium), έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης και τυχόν άλλα έξοδα τα οποία θα χρειασθούν για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Στα μέλη των Ομάδων Αξιολόγησης και των Ομάδων Επαναξιολόγησης καταβάλλονται, αποζημίωση για την εργασία για την οποία διορίζονται, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης ή και άλλα έξοδα τα οποία ενδέχεται να χρειασθούν για την διεκπεραίωση της εργασίας τους.

(3) Το ύψος του τιμητικού επιδόματος, της αποζημίωσης και των εξόδων που προνοούνται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

Αίτηση για Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

40.-(1) Ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ενός ή περισσότερων από τους κλάδους που προσφέρει.

(2) Κατά την υποβολή της αίτησης η σχολή δηλώνει κατά τρόπο δεσμευτικό αν ο υπό αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδος σπουδών είναι ακαδημαϊκός ή επαγγελματικός.

(3) Σχολή που αποτείνεται για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών σε πτυχιακό επίπεδο μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική

αξιολόγηση-πιστοποίηση του ίδιου κλάδου και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

(4) Σχολή που προσφέρει κλάδους σπουδών μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου ή κλάδων που προσφέρει.

Προϋπόθεση αξιολόγησης η ύπαρξη φοιτητών

41. Ο κλάδος για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση πρέπει να έχει φοιτητές στο πρώτο έτος σπουδών και πλήρη προγράμματα για όλα τα έτη σπουδών του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και μέχρι τη συμπλήρωση της όλης διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης διακόπτεται.

Ευθύνη εποπτείας του κλάδου που θα αξιολογηθεί

42. Για κάθε κλάδο για τον οποίο υποβάλλεται, αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση πρέπει να υπάρχει μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του κλάδου αυτού με πλήρη απασχόληση, το οποίο να έχει την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του κλάδου.

Υποβολή της αίτησης

43. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση

44. Για κάθε κλάδο για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση, και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Επωνυμία του κλάδου.

(β) Στόχοι του κλάδου.

(γ) Διάρκεια σπουδών (ακαδημαϊκά έτη ή σύνολο πιστωτικών μονάδων ανάλογα με την περίπτωση).

(δ) Διδασκόμενα μαθήματα και χρόνος διδασκαλίας.

(ε) Τελικός τίτλος σπουδών και τυχόν ενδιάμεσοι τίτλοι.

(στ) Ονοματεπώνυμο και προσόντα του υπεύθυνου του κλάδου και των άλλων μελών του διδακτικού προσωπικού.

(ζ) Αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών στο κάθε έτος σπουδών του κλάδου, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Ανάληψη υποχρεώσεων με την υποβολή αίτησης

45. Η υποβολή αίτησης από μια σχολή για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σημαίνει ότι η σχολή-

(α) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες της ζητηθούν για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης• και

(β) αναγνωρίζει στον Υπουργό το δικαίωμα να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, θετικές ή αρνητικές, αναφορικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση των κλάδων σπουδών που προσφέρει.

Διαδικασία αποδοχής ή μη της αίτησης

46. Μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ειδοποιεί τους αιτητές κατά πόσο η αίτηση τους γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση μη αποδοχής, αναφέρονται οι λόγοι.

Υποψηφιότητα για αξιολόγηση και έκθεση αυτοπαρουσίασης αυτοαξιολόγησης

47.-(1) Με την αποδοχή της αίτησης η σχολή θεωρείται υποψήφια για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση στο συγκεκριμένο κλάδο ή κλάδους και αναλαμβάνει να ετοιμάσει έκθεση αυτοπαρουσίασης και αυτοαξιολόγησης των κλάδων, για τους οποίους ζητείται εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση.

(2) Η έκθεση πρέπει να ετοιμάζεται με τη συνεργασία όλου του προσωπικού της σχολής, διδακτικού και διοικητικού:

Νοείται ότι η έκθεση μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησης.

Περιεχόμενο έκθεσης αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης

48.-(1) Η έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης πρέπει να είναι αναλυτική.

(2) Στην έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης πρέπει να παρουσιάζονται-

(α)Οι στόχοι της σχολής και του κλάδου ή των κλάδων για τους οποίους επιδιώκεται εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση•

(β) τα μέσα που διαθέτει η σχολή για επίτευξη των στόχων αυτών και στοιχεία για την επίτευξη τους•

(γ) η πραγματική κατάσταση όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το διδακτικό προσωπικό, τις υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης, την οργάνωση και διοίκηση και τους οικονομικούς πόρους της σχολής.

(3) Η παρουσίαση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διευκολύνεται η διαμόρφωση γνώμης, με βάση τα κριτήρια και τα επίπεδα που καθορίζονται από τους Κανονισμούς Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διάκριση και αδυναμίες

49. Στην έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης πρέπει να επισημαίνονται τόσο τα σημεία στα οποία η σχολή διακρίνεται όσο και τα σημεία στα οποία η σχολή παρουσιάζει αδυναμίες και να αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους η σχολή σχεδιάζει να θεραπεύσει τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί.

Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

50.-(1) Για κάθε περίπτωση διορίζεται από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης η κατάλληλη Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τρία τουλάχιστο μέλη τα οποία προέρχονται από τα σώματα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι δε διορίζεται πέραν του ενός προσώπου από το ίδιο σώμα, ίδρυμα ή οργανισμό.

(2) Για το διορισμό της κατάλληλης Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης υποβάλλονται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον πρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης οι αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, μαζί με τα στοιχεία που προνοούνται από το άρθρο 44.

Σύνθεση της Ομάδας Αξιολόγησης Πιστοποίησης

51. Τα μέλη της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50, προέρχονται-

(α) Από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου·

(β) από τα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου·

(γ) από αξιολογημένα-πιστοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργούν.

Έργο της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

52. Έργο της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι-

(α) Η μελέτη της έκθεσης αυτοτταρουσίασης-αυτοαξιολόγησης•

(β) η επίσκεψη στη σχολή για επί τόπου διερεύνηση όλων των σχετικών στοιχείων και η ετοιμασία έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης. Η έκθεση υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού•

(γ) η μελέτη τυχόν παρατηρήσεων που υποβάλλει η σχολή μετά τη γνωστοποίηση σ' αυτή από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της έκθεσης της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και η υποβολή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τελικής έκθεσης.

Υποβολή έκθεσης αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης

53.-(1) Η έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος τη διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης το ταχύτερο δυνατόν.

(2)  Η ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης επισκέπτεται τη σχολή, αφού ενημερώσει έγκαιρα τη σχολή για το συγκεκριμένο χρόνο της επίσκεψης.

Έκθεση Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

54. Η Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την έκθεση της μέσα σε δύο το πολύ μήνες από την επί τόπου επίσκεψη στη σχολή.

Κοινοποίηση έκθεσης

55. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κοινοποιεί την έκθεση στη σχολή το ταχύτερο δυνατό μετά την υποβολή της.

Παρατηρήσεις της σχολής

56. Η σχολή υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τυχόν παρατηρήσεις πάνω στην έκθεση το αργότερο μέσα σ' ένα μήνα από τη λήψη της.

Διαβίβαση παρατηρήσεων

57. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό τις παρατηρήσεις της σχολής στην Ομάδα Αξιολόγησης- Πιστοποίησης.

Υποβολή τελικής έκθεσης

58. Η Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης μελετά τις παρατηρήσεις της σχολής και υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την τελική έκθεση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των παρατηρήσεων της σχολής.

Διαβίβαση εισήγησης της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και απόφαση Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

59.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό την τελική έκθεση της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης στον πρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.

(2) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα και διαβιβάζει αμέσως την απόφαση του στον Υπουργό. Η απόφαση μπορεί να είναι-

(α)Έγκριση της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση του κλάδου και καταχώρηση του στο ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού·

(β)απόρριψη της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση του κλάδου·

(γ) αναβολή λήψης απόφασης για καθορισμένη περίοδο, κατά την οποία η σχολή θα προσπαθήσει να θεραπεύσει τις συγκεκριμένες αδυναμίες που θα επισημανθούν. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση, αφού μελετήσει προηγουμένως τη νέα έκθεση της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης·

(δ)  έγκριση της αίτησης υπό όρους.

Επικύρωση

60. Στην περίπτωση που το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης εγκρίνει με ή χωρίς όρους την αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου, ο Υπουργός επικυρώνει την απόφαση, μεριμνά για την εγγραφή του κλάδου στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την εγγραφή του κλάδου στο Μητρώο που αναφέρεται πιο πάνω.

Απόρριψη αίτησης

61. Στις περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 59, ο Υπουργός επικυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει σχετικά την ενδιαφερόμενη σχολή.

Εκ νέου υποβολή αίτησης

62. Εκ νέου υποβολή αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση συγκεκριμένου κλάδου για τον οποίο έχει απορριφθεί προηγούμενη αίτηση, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε η ενδιαφερόμενη σχολή θεωρεί ότι έχει θεραπεύσει τις αδυναμίες που έχουν επισημανθεί και οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση απόρριψης του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.

Τροποποίηση στις ημερομηνίες

63. Στις περιπτώσεις που ακολουθείται ακαδημαϊκό έτος διαφορετικό από το παραδοσιακό (Σεπτέμβριος-Αύγουστος), μπορούν να γίνονται τροποποιήσεις στην ημερομηνία που καθορίζεται από το άρθρο 46 του παρόντος Νόμου, ύστερα από αίτηση της σχολής και έγκριση της από τον Υπουργό.

Διάρκεια αξιολόγησης

64. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 65, η αρχική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών μιας σχολής ισχύει για περίοδο τεσσάρων ετών:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η απόφαση που αφορά  αρχική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών είναι αρνητική, αυτή ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους λήψης της εν λόγω απόφασης.

Επαναξιολόγηση

65.-(1) Για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης κλάδου σπουδών πέραν των τεσσάρων ετών απαιτείται επαναξιολόγηση.

(2) Για την επαναξιολόγηση ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες που ακολουθούνται για την αρχική αξιολόγηση.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του βασικού νόμου, η ισχύς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης κλάδου σπουδών, παρατείνεται μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης για επαναξιολόγηση, νοουμένου ότι υποβλήθηκε σχετική αίτηση, πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος της προηγούμενης αξιολόγησης-πιστοποίησης και αυτή έγινε αποδεκτή σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Νόμου.

(4) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του βασικού νόμου αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 59 του βασικού νόμου δημοσιεύονται ταυτόχρονα για όλους τους κλάδους σπουδών για τους οποίους οι αιτήσεις υποβλήθηκαν πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος των προηγούμενων αξιολογήσεων-πιστοποιήσεων και έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 46 του βασικού νόμου.

Ισχύς επαναξιολόγησης
Άρση αξιολόγησης

67. Η αξιολόγηση-πιστοποίηση ή η επαναξιολόγηση κλάδων σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αρθεί οποτεδήποτε, αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις των όρων υπό τους οποίους έτυχαν εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης.

Τέλη αξιολόγησης πιστοποίησης

68. (1)  Η  Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταβάλλει τέλη αξιολόγησης-πιστοποίησης για κάθε κλάδο σπουδών για τον οποίο υποβάλλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ή επαναξιο-λόγηση-πιστοποίηση.

(2)  Το ύψος των τελών αξιολόγησης – πιστοποίησης για κάθε επίπεδο κλάδου σπουδών καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος  Νόμου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του και δύναται να αναθεωρείται με διάταγμα του Υπουργού από καιρού εις καιρόν.

(3)  Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των τελών αξιολόγησης  – πιστοποίησης εκ μέρους ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζεται με κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ποινικά αδικήματα

69.-(1) Ο Ιδιοκτήτης και ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής που ιδρύεται ή λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε όρου, διατύπωσης ή περιορισμού που προνοείται ή επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες και σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε ημέρα που εξακολουθεί να διαπράττεται το αδίκημα και το δικαστήριο μπορεί ακόμα να διατάξει τερματισμό της λειτουργίας της σχολής η οποία εξακολουθεί να διαπράττει το αδίκημα.

(2) Οι διαφημίσεις, με οποιοδήποτε μέσο, ιδιωτικής σχολής δεν μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο που είναι αναληθές ή παραπλανητικό, αναφορικά με το επίπεδο ή τον τύπο της σχολής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

(3) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες.

(4) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

Κανονισμοί

70.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οποιοιδήποτε κανονισμοί μπορεί-

(α)Να ρυθμίζουν τα κριτήρια και επίπεδα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης- πιστοποίησης κλάδων σπουδών•

(β) να προνοούν για την επιβολή δικαιωμάτων εξέτασης της δήλωσης για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής και τελών εγγραφής κλάδων σπουδών, για επιβολή δικαιωμάτων επιθεώρησης ιδιωτικών σχολών και εκπαιδευτικής αξιολόγησης- πιστοποίησης κλάδων σπουδών και να καθορίζουν το ύψος των τελών και των δικαιωμάτων που προνοούνται στον παρόντα Νόμο•

(γ) να καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός των ιδιωτικών σχολών•

(δ) να καθορίζουν τα θέματα τα σχετικά με την επιθεώρηση των ιδιωτικών και των δημόσιων σχολών• και

(ε) να καθορίζουν τα προσόντα των μελών της ακαδημαϊκής, διοικητικής και

πειθαρχικής επιτροπής των ιδιωτικών και των δημόσιων σχολών.

Ίδρυση κρατικού πανεπιστημίου

71. Καμιά πρόνοια του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία κρατικού πανεπιστημίου στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ VII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις

72.-(1) Οποιαδήποτε ιδιωτική σχολή που λειτουργεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου χωρίς να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία της με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 1998-99 ή να υποβάλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιεσδήποτε καταχωρήσεις έγιναν στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δυνάμει του άρθρου 19 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου του 1987 έως (Αρ. 2) του 1990 θεωρείται ότι έγιναν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Καμιά πρόνοια του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες σχολές που λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αποφασίσει την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε διάταξης του και για οποιαδήποτε δημόσια σχολή που λειτουργούσε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.

Αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση των ήδη εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

73.-(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ήδη εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου του 1987 έως (Αρ. 2) του 1990 μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση για έναν ή περισσότερους από τους κλάδους που προσφέρει, στο διάστημα από τη 15η Ιουνίου μέχρι την 15η Απριλίου 1997. Η έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι την 15η Μαΐου 1997.

(2) Τηρουμένων κατ' αναλογία των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, η δυνάμει του παρόντος άρθρου εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου που ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη της ισχύος του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1997.

Κατάργηση

74. Οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1987 μέχρι (Αρ. 2) του 1990 καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας

(άρθρο 5)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 68)

ΤΕΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας ενός ακαδημαϊκού  έτους πλήρους  φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Πιστοποιητικού £ 1000

2. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας δύο ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησηςεπιπέδου Διπλώματος  £ 1500

3. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος £ 2500

4. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχηςμερικής φοίτησης επιπέδου Πτυχίου (Bachelors) £ 3000

5. Για  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδουΜάστερ £ 4000

6. Για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού £ 5000

Σημείωση
3 του Ν.15(Ι)/97Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

3 του Ν.15(Ι)/97. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από τις 3 Μαΐου 1996.

Σημείωση
2 του Ν.67(Ι)/97Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου

2 του Ν.67(Ι)/97.Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το πιο κάτω εδάφιο, του οποίου η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της θητείας της υφιστάμενης, κατά την ψήφιση του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1997, Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκε σύμφωνα με εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου.

Σημείωση
2 του Ν.10(Ι)/99Ειδικές διατάξεις

2 του Ν.10(Ι)/99.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του βασικού νόμου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2001, το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι πενταμελές και αποτελείται από τα πέντε υφιστάμενα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 44.914 και ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 1996:

Νοείται ότι χηρεία σε θέση στο Συμβούλιο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων του, νοουμένου ότι τα μέλη του σε καμιά περίπτωση δεν είναι λιγότερα από τρία.

(2) Σε περίπτωση που τα μέλη του Συμβουλίου καθίστανται λιγότερα από τρία, ένεκα θανάτου ή παραίτησης ενός ή περισσότερων από τα υφιστάμενα μέλη που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή ένεκα άρνησης οποιουδήποτε μέλους να συνεχίσει ως μέλος του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει σε αντικατάσταση όσων μελών υπολείπονται ώστε το Συμβούλιο να καταστεί πενταμελές:

Νοείται ότι η αντικατάσταση γίνεται για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο (4).

(3) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

(4) Η θητεία των μελών που απαρτίζουν το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης εκπνέει την ημερομηνία κατά την οποία θα εξέπνεε η θητεία του διορισθέντος την 3η Οκτωβρίου 1996 Συμβουλίου.

(5) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

(6) Η εξέταση των αιτήσεων για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση που εκκρεμούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχιστεί και θα αποπερατωθεί από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6), σε περίπτωση που, πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, είχε υποβληθεί από Ομάδα Αξιολόγησης- Πιστοποίησης τελική εισήγηση, το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) προβαίνει στην εξ υπαρχής μελέτη της.

Σημείωση
4 του Ν.193(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν. 193(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 193(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
3 του Ν. 36(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 36(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 36(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.