Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

"ακαδημαϊκό έτος" σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου·

"Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου" σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως αυτό έχει ιδρυθεί με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως αυτό έχει ιδρυθεί με βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, όπως αυτός έκαστος τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου όπως αυτό έχει ιδρυθεί με βάση τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"δημόσια σχολή" σημαίνει σχολή της οποίας την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει η Δημοκρατία·

"ιδιοκτήτης" σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα η σχολή·

"ιδιωτική σχολή" σημαίνει μη δημόσια σχολή, που δε διέπεται από ειδικό νόμο·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"Μητρώο Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 60·

"Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 19(3)·

"Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης" σημαίνει την Ομάδα Αξιολόγησης- Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50·

"Συμβουλευτική Επιτροπή" σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3·

"συμβούλιο δημόσιας σχολής" σημαίνει το συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6·

"Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης" σημαίνει το συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32·

"συμβούλιο ιδιωτικής σχολής" σημαίνει το συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28·

"σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" ή "σχολή" σημαίνει εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν και στο οποίο οι κλάδοι σπουδών έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση μερικής φοίτησης, διάρκεια που αντιστοιχεί με ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και απολήγουν σε ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα ανώτερα από εκείνα των σχολείων μέσης εκπαίδευσης·

"τέλη αξιολόγησης-πιστοποίησης" σημαίνει τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ή για επαναξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών που παρέχει·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.