Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996 έως 1999.