Αρμοδιότητες Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

37. Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)Διορίζει την Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

(β) Μελετά την τελική εισήγηση της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και αποφασίζει-

(i) Έγκριση της αίτησης· ή

(ii) απόρριψη της αίτησης· ή

(iii)αναβολή λήψης απόφασης για καθορισμένη περίοδο, κατά την οποία η σχολή θα προσπαθήσει να θεραπεύσει τις αδυναμίες που θα επισημανθούν ή

(iv)  έγκριση της αίτησης υπό όρους.