Υποβολή τελικής έκθεσης

58. Η Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης μελετά τις παρατηρήσεις της σχολής και υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την τελική έκθεση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των παρατηρήσεων της σχολής.