Αρχεία ιδιωτικών σχολών

27.-(1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής σχολής υποχρεούται να τηρεί, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό-

(α) μητρώο φοιτητών•

(β) βιβλίο εγγραφών κατά κλάδο και έτη σπουδών•

(γ) βιβλίο διδακτικού προσωπικού•

(δ) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών•

(ε) βιβλίο γενικού ελέγχου•

(στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον Υπουργό.

(2) Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ιδιωτικής σχολής για οποιαδήποτε αιτία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδώσει τα αρχεία στον Υπουργό.