Συμβούλιο ιδιωτικής σχολής

28.-(1) Σε κάθε ιδιωτική σχολή πρέπει να υφίσταται συμβούλιο, στο οποίο πρέπει να εκπροσωπούνται ο ιδιοκτήτης της σχολής, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και οι φοιτητές της σχολής.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η σύνθεση του συμβουλίου κάθε ιδιωτικής σχολής, η αναλογία εκπροσώπησης σ' αυτό, καθώς και η ρύθμιση των εργασιών του καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής.

(3)Το συμβούλιο συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη και το διευθυντή της σχολής για κάθε θέμα που αφορά-

(α)Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των κλάδων σπουδών της σχολής•

(β) τα κριτήρια εισδοχής, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών της σχολής•

(γ) τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της σχολής• και

(δ) κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σ' αυτό από τον ιδιοκτήτη της σχολής.