Ποινικά αδικήματα

69.-(1) Ο Ιδιοκτήτης και ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής που ιδρύεται ή λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε όρου, διατύπωσης ή περιορισμού που προνοείται ή επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες και σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε ημέρα που εξακολουθεί να διαπράττεται το αδίκημα και το δικαστήριο μπορεί ακόμα να διατάξει τερματισμό της λειτουργίας της σχολής η οποία εξακολουθεί να διαπράττει το αδίκημα.

(2) Οι διαφημίσεις, με οποιοδήποτε μέσο, ιδιωτικής σχολής δεν μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο που είναι αναληθές ή παραπλανητικό, αναφορικά με το επίπεδο ή τον τύπο της σχολής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

(3) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες.

(4) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.