Τέλη αξιολόγησης πιστοποίησης

68. (1)  Η  Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταβάλλει τέλη αξιολόγησης-πιστοποίησης για κάθε κλάδο σπουδών για τον οποίο υποβάλλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ή επαναξιο-λόγηση-πιστοποίηση.

(2)  Το ύψος των τελών αξιολόγησης – πιστοποίησης για κάθε επίπεδο κλάδου σπουδών καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος  Νόμου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του και δύναται να αναθεωρείται με διάταγμα του Υπουργού από καιρού εις καιρόν.

(3)  Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των τελών αξιολόγησης  – πιστοποίησης εκ μέρους ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζεται με κανονισμούς.