Άρση αξιολόγησης

67. Η αξιολόγηση-πιστοποίηση ή η επαναξιολόγηση κλάδων σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αρθεί οποτεδήποτε, αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις των όρων υπό τους οποίους έτυχαν εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης.