Σύνθεση της Ομάδας Αξιολόγησης Πιστοποίησης

51. Τα μέλη της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50, προέρχονται-

(α) Από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου·

(β) από τα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου·

(γ) από αξιολογημένα-πιστοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργούν.