Έργο της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

52. Έργο της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι-

(α) Η μελέτη της έκθεσης αυτοτταρουσίασης-αυτοαξιολόγησης•

(β) η επίσκεψη στη σχολή για επί τόπου διερεύνηση όλων των σχετικών στοιχείων και η ετοιμασία έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης. Η έκθεση υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού•

(γ) η μελέτη τυχόν παρατηρήσεων που υποβάλλει η σχολή μετά τη γνωστοποίηση σ' αυτή από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της έκθεσης της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και η υποβολή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τελικής έκθεσης.