Εσωτερικός Κανονισμός δημόσιων σχολών

7.-(1) Το συμβούλιο κάθε δημόσιας σχολής καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό, που εγκρίνεται από τον Υπουργό, με τον οποίο, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με-

(α)Τις εργασίες του συμβουλίου•

(β) την εσωτερική λειτουργία της σχολής•

(γ) την εγγραφή, εξέταση, βαθμολογία, παραγωγή, αποφοίτηση και πειθαρχία των φοιτητών•

(δ) τις εργασίες της σχολής"

(ε) τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών•

(στ) την οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού• και

(ζ) την ίδρυση των επιτροπών που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(2)Ο εσωτερικός κανονισμός κάθε δημόσιας σχολής μπορεί να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία οποιωνδήποτε επιτροπών, υποχρεωτικά όμως πρέπει να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία-

(α)Ακαδημαϊκής επιτροπής•

(β) διοικητικής επιτροπής• και

(γ) πειθαρχικής επιτροπής.

(3)(α) Η ακαδημαϊκή επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με τα ακαδημαϊκά επίπεδα και τα κριτήρια προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών.

(β) Η διοικητική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

(γ) Η πειθαρχική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την πειθαρχία στη σχολή.