Περιεχόμενο έκθεσης αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης

48.-(1) Η έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης πρέπει να είναι αναλυτική.

(2) Στην έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης πρέπει να παρουσιάζονται-

(α)Οι στόχοι της σχολής και του κλάδου ή των κλάδων για τους οποίους επιδιώκεται εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση•

(β) τα μέσα που διαθέτει η σχολή για επίτευξη των στόχων αυτών και στοιχεία για την επίτευξη τους•

(γ) η πραγματική κατάσταση όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το διδακτικό προσωπικό, τις υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης, την οργάνωση και διοίκηση και τους οικονομικούς πόρους της σχολής.

(3) Η παρουσίαση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διευκολύνεται η διαμόρφωση γνώμης, με βάση τα κριτήρια και τα επίπεδα που καθορίζονται από τους Κανονισμούς Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.