Εκ νέου υποβολή αίτησης

62. Εκ νέου υποβολή αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση συγκεκριμένου κλάδου για τον οποίο έχει απορριφθεί προηγούμενη αίτηση, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε η ενδιαφερόμενη σχολή θεωρεί ότι έχει θεραπεύσει τις αδυναμίες που έχουν επισημανθεί και οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση απόρριψης του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.