Οδηγός σπουδών δημόσιων σχολών

9. Κάθε δημόσια σχολή εκδίδει Οδηγό Σπουδών (Prospectus), ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τους κλάδους σπουδών που προσφέρονται από τη σχολή, το ύψος και τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες που θα καθορίζει ο Υπουργός σε κάθε περίπτωση.