Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής

4.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή-

(α) Συμβουλεύει τον Υπουργό για θέματα που αφορούν την ίδρυση δημόσιων και ιδιωτικών σχολών·

(β) συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με την εγγραφή νέων κλάδων σπουδών·

(γ) συμβουλεύει τον Υπουργό για την εκπαιδευτική πολιτική που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση·

(δ) υποβάλλει εισηγήσεις για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ' αυτή από τον Υπουργό·

(ε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που χορηγείται σ' αυτή από τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, δεν συμμετέχει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β).