Επαναξιολόγηση

65.-(1) Για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης κλάδου σπουδών πέραν των τεσσάρων ετών απαιτείται επαναξιολόγηση.

(2) Για την επαναξιολόγηση ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες που ακολουθούνται για την αρχική αξιολόγηση.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του βασικού νόμου, η ισχύς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης κλάδου σπουδών, παρατείνεται μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης για επαναξιολόγηση, νοουμένου ότι υποβλήθηκε σχετική αίτηση, πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος της προηγούμενης αξιολόγησης-πιστοποίησης και αυτή έγινε αποδεκτή σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Νόμου.

(4) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του βασικού νόμου αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 59 του βασικού νόμου δημοσιεύονται ταυτόχρονα για όλους τους κλάδους σπουδών για τους οποίους οι αιτήσεις υποβλήθηκαν πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος των προηγούμενων αξιολογήσεων-πιστοποιήσεων και έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 46 του βασικού νόμου.