Διάρκεια αξιολόγησης

64. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 65, η αρχική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών μιας σχολής ισχύει για περίοδο τεσσάρων ετών:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η απόφαση που αφορά  αρχική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών είναι αρνητική, αυτή ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους λήψης της εν λόγω απόφασης.