Μεταβατικές διατάξεις

72.-(1) Οποιαδήποτε ιδιωτική σχολή που λειτουργεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου χωρίς να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία της με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 1998-99 ή να υποβάλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιεσδήποτε καταχωρήσεις έγιναν στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δυνάμει του άρθρου 19 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου του 1987 έως (Αρ. 2) του 1990 θεωρείται ότι έγιναν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Καμιά πρόνοια του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες σχολές που λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αποφασίσει την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε διάταξης του και για οποιαδήποτε δημόσια σχολή που λειτουργούσε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.