Ίδρυση κρατικού πανεπιστημίου

71. Καμιά πρόνοια του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία κρατικού πανεπιστημίου στη Δημοκρατία.