Ανάληψη υποχρεώσεων με την υποβολή αίτησης

45. Η υποβολή αίτησης από μια σχολή για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σημαίνει ότι η σχολή-

(α) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες της ζητηθούν για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης• και

(β) αναγνωρίζει στον Υπουργό το δικαίωμα να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, θετικές ή αρνητικές, αναφορικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση των κλάδων σπουδών που προσφέρει.