Διαδικασία αποδοχής ή μη της αίτησης

46. Μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ειδοποιεί τους αιτητές κατά πόσο η αίτηση τους γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση μη αποδοχής, αναφέρονται οι λόγοι.