Στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση

44. Για κάθε κλάδο για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση, και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Επωνυμία του κλάδου.

(β) Στόχοι του κλάδου.

(γ) Διάρκεια σπουδών (ακαδημαϊκά έτη ή σύνολο πιστωτικών μονάδων ανάλογα με την περίπτωση).

(δ) Διδασκόμενα μαθήματα και χρόνος διδασκαλίας.

(ε) Τελικός τίτλος σπουδών και τυχόν ενδιάμεσοι τίτλοι.

(στ) Ονοματεπώνυμο και προσόντα του υπεύθυνου του κλάδου και των άλλων μελών του διδακτικού προσωπικού.

(ζ) Αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών στο κάθε έτος σπουδών του κλάδου, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.