Διαβίβαση εισήγησης της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και απόφαση Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

59.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό την τελική έκθεση της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης στον πρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.

(2) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα και διαβιβάζει αμέσως την απόφαση του στον Υπουργό. Η απόφαση μπορεί να είναι-

(α)Έγκριση της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση του κλάδου και καταχώρηση του στο ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού·

(β)απόρριψη της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση του κλάδου·

(γ) αναβολή λήψης απόφασης για καθορισμένη περίοδο, κατά την οποία η σχολή θα προσπαθήσει να θεραπεύσει τις συγκεκριμένες αδυναμίες που θα επισημανθούν. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση, αφού μελετήσει προηγουμένως τη νέα έκθεση της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.