Επικύρωση

60. Στην περίπτωση που το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης εγκρίνει με ή χωρίς όρους την αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου, ο Υπουργός επικυρώνει την απόφαση, μεριμνά για την εγγραφή του κλάδου στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την εγγραφή του κλάδου στο Μητρώο που αναφέρεται πιο πάνω.