Σύνθεση Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

33.-(1) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι επταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και πέντε μέλη.

(2) Ο Πρόεδρος,ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους· οι πέντε πρέπει να είναι καθηγητές Πανεπιστημίου.

(3) Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, οπότε έχει όλα τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του προέδρου.