Συμβούλιο για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

32.-(1) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδων σπουδών ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διενεργείται από Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

(2) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση διενεργείται με βάση κριτήρια και επίπεδα που καθορίζονται με Κανονισμούς, ανάμεσα στα οποία είναι και τα πιο κάτω:

(α) Σκοποί και αποστολή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος•

(β) εκπαιδευτικά προγράμματα•

(γ) διδακτικό προσωπικό•

(δ) υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης-κτίρια, εργαστήρια και εξοπλισμός•

(ε) οργάνωση και διοίκηση•

(στ) οικονομικοί πόροι• και

(ζ) οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα στοιχεία που θα καθορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση δίνεται, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και ότι εξασφαλίζονται τα εκπαιδευτικά επίπεδα που επιδιώκει ο κλάδος σπουδών και υποδηλώνει το πιστοποιητικό σπουδών που απονέμεται.