Κοινοποίηση έκθεσης

55. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κοινοποιεί την έκθεση στη σχολή το ταχύτερο δυνατό μετά την υποβολή της.