Παρατηρήσεις της σχολής

56. Η σχολή υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τυχόν παρατηρήσεις πάνω στην έκθεση το αργότερο μέσα σ' ένα μήνα από τη λήψη της.