Έκθεση Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

54. Η Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την έκθεση της μέσα σε δύο το πολύ μήνες από την επί τόπου επίσκεψη στη σχολή.