Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής

14.-(1)  Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία -

(α) Από μη πολίτη είτε της  Δημοκρατίας είτε κράτους-μέλους∙

(β) από πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας∙

(γ) από μέλος της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή από νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου∙

(δ) από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης κυβέρνησης ή οργανισμού∙

(ε) από ιδιωτική εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο ή σε κράτος-μέλος, στην οποία είναι μέτοχος ή μέλος της διοίκησης πρόσωπο που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του παρόντος εδαφίου.

(3) Κάθε ιδιωτική σχολή δύναται να απονέμει η ίδια τίτλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών  ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών  νααπονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία,  εφόσον πληρούνται οι  ακόλουθεςπροϋποθέσεις:

(α) Το εκπαιδευτικό  ίδρυμα  κράτους μέλους  είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και δεόντως εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο για την παροχή μαθημάτων και χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται∙

(β) ο κλάδος σπουδών που απολήγει στην απονομή τίτλου στη Δημοκρατία έχει πιστοποιηθεί επισήμως από τον εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο φορέα που εδρεύει στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου∙

(γ) ο τίτλος που έχει εκδοθεί είναι ίδιος με εκείνον που θα είχε χορηγηθεί εάν  η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου∙ και

(δ) σε περίπτωση που ο τίτλος πιστοποιεί επαγγελματικό προσόν, ο τίτλος εκπαίδευσης προσδίδει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής του τίτλου:

Νοείται ότι, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επηρεάζει τις κατά την ημερομηνία αποχώρησης υφιστάμενες συμφωνίες/συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών σχολών της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου για την απονομή από τις ίδιες τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου και για την απονομή από εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου των δικών τους τίτλων σπουδών στη Δημοκρατία, καθώς και οποιεσδήποτε μελλοντικές συμβάσεις δικαιόχρησης ή άλλες συμφωνίες οι οποίες συνομολογούνται για την ανανέωση, αντικατάσταση ή τροποποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών/συνεργασιών.

(4) Πριν από την έναρξη προσφοράς προγράμματος που απολήγει στην απονομή αναφερόμενου στο εδάφιο (3) τίτλου, η ιδιωτική σχολή ενημερώνει εμπεριστατωμένα και αναλυτικά τον Υπουργό, υποβάλλοντάς του ιδιαίτερα:

(α) όλες τις σχετικές  εκθέσεις  και αξιολογήσεις  που  έχουν γίνει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(β) πλήρη στοιχεία για τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες που θα προσφερθούν από την ιδιωτική σχολή, όπως και αυτές που προσφέρονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(γ) πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια εισδοχής και αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν από την ιδιωτική σχολή, όπως και αυτά που εφαρμόζονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(δ) τον αριθμό και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την προσφορά του προγράμματος από την ιδιωτική σχολή,  όπως και τα αντίστοιχα στοιχεία του προσωπικού που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(ε) τις σχετικές συμφωνίες μεταξύ των   ιδρυμάτων.

(5) Ο Υπουργός δύναται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4) –

(α) στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(β) στις αρμόδιες αρχές και σώματα αξιολόγησης του κράτους μέλους, όπου το εν λόγω εκπαιδευτικό  ίδρυμα υπάγεται για σκοπούς αξιολόγησης και ελέγχου· και

(γ) σε όλα τα αρμόδια όργανα αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, για σκοπούς αναγνώρισης του τίτλου.