Δήλωση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής σχολής

15.-(1) Τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει στον Υπουργό δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός συνοδευόμενη από τα καθορισμένα δικαιώματα εξέτασης της δήλωσης, για τη σκοπούμενη ίδρυση και λειτουργία της σχολής, η οποία να περιέχει τα ακόλουθα:

(α) Το όνομα, το επώνυμο και το επάγγελμα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών και σε περίπτωση νομικού προσώπου την επωνυμία, την έδρα του και τα ονόματα των μετόχων και διευθυντών του·

(β) την επωνυμία και την έδρα της σχολής·

(γ) περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της σχολής, πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και άδεια χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων ως σχολής·

(δ) τους κλάδους σπουδών της σχολής και αναφορικά με κάθε κλάδο-

(i) Δήλωση κατά πόσο θεωρεί τον κλάδο ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό·

(ii) το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του κλάδου·

(iii)τη διάρκεια σπουδών·

(iv) τους όρους εισδοχής φοιτητών στον κλάδο·

(ν) τη γλώσσα διδασκαλίας·

(vi) τον τρόπο αξιολόγησης, προαγωγής κα αποφοίτησης των φοιτητών·

(vii) την αναλογία διδακτικού προσωπικού και φοιτητών·

(νiii)το ύψος των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και των άλλων δικαιωμάτων και τις τυχόν υποτροφίες που προσφέρονται·

(ix) τον τύπο του πιστοποιητικού σπουδών το οποίο θα απονέμεται·

(ε) τα ονόματα, τα προσόντα και τους όρους υπηρεσίας του προτεινόμενου διευθυντή και του προτεινόμενου διδακτικού προσωπικού της σχολής·

(στ) σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της σχολής·

(ζ) σχέδιο ανάπτυξης για τρία έτη ύστερα από την έναρξη της λειτουργίας της σχολής·

(η) συνοπτική περιγραφή των οικονομικών πόρων της σχολής·

(θ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία θα καθορίζει ο Υπουργός·

(ι) πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για τον ιδιοκτήτη, το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό της σχολής:

Νοείται ότι, καθόσον αφορά τον ιδιοκτήτη, το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό της σχολής που είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους, προσκομίζεται πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τις κυπριακές αρχές, καθώς και πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τις αντίστοιχες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

(2) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχρεούται να απαντήσει, μέσα σε δέκα μήνες, κατά πόσο εγκρίνει ή όχι την εγγραφή της σχολής νοουμένου ότι αυτή έχει υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι σε περίπτωση μη απάντησης εντός της προθεσμίας των δέκα μηνών, η έγκριση δεν θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(3) Για την ίδρυση παραρτήματος ιδιωτικής σχολής πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση, η οποία να περιέχει τα στοιχεία που προνοούνται από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.