Επιθεώρηση ιδιωτικών σχολών

30.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικής σχολής υποχρεούνται να επιτρέπουν, κατά το χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί η σχολή, στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την είσοδο στη σχολή και στις τάξεις, για να επιθεωρήσουν και να εξακριβώσουν-

(α)Την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής•

(β)τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου προσωπικού•

(γ) την τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος•

(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία•

(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπεύθυνους για αντιμετώπιση τους και για αρτιότερη λειτουργία της σχολής•

(στ) την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού της σχολής•

(ζ) την καταλληλότητα του διδακτηρίου•

(η) τη συμμόρφωση της σχολής στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η επιθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διεξάγεται δύο τουλάχιστο φορές το χρόνο και για την επιθεώρηση αυτή συντάσσεται από τον αρμόδιο λειτουργό που τη διενήργησε έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό.

(3) Στην περίπτωση κατά την οποία η έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) περιλαμβάνει για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δυσμενείς παρατηρήσεις, ο Υπουργός κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη και το διευθυντή της σχολής.