Οδηγός Σπουδών ιδιωτικών σχολών

25.-(1) Ο ιδιοκτήτης κάθε ιδιωτικής σχολής υποχρεούται να εκδίδει κάθε ακαδημαϊκό έτος Οδηγό Σπουδών (Prospectus), στον οποίο πρέπει να αναφέρονται-

(α)Οι κλάδοι σπουδών που προσφέρονται και κατά πόσο αυτοί είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένοι-πιστοποιημένοι ή όχι•

(β) επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κάθε προσφερόμενο κλάδο σπουδών (όροι εισδοχής, όροι αποφοίτησης, στόχοι, διάρκεια σπουδών, διδασκόμενα μαθήματα, περιεχόμενο κάθε μαθήματος, περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαίως, διάρκεια διδακτικής περιόδου, γλώσσα διδασκαλίας και τίτλος σπουδών που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών•

(γ) αναλυτικές πληροφορίες για υποτροφίες (αριθμός, ποσό, διάρκεια, κριτήρια επιλογής)•

(δ) ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους•

(ε) το ονοματεπώνυμο και τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα του διευθυντή και των μελών του διδακτικού προσωπικού, η βαθμίδα, η ειδικότητα ή ειδικότητες στην οποία ή στις οποίες διδάσκει ο καθένας και τυχόν άλλες αρμοδιότητες τους•

(στ) το ποσό των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και τυχόν άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων του φοιτητή ετησίως και ο τρόπος καταβολής τους•

(ζ) η επωνυμία, η έδρα, τα παραρτήματα που τυχόν έχει η σχολή και ο κατά νόμο υπεύθυνος της σχολής και των παραρτημάτων•

(η) η σύνθεση του συμβουλίου της σχολής•

(θ) οι επιτροπές που διαθέτει η σχολή και η σύνθεση κάθε επιτροπής•

(ι) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της σχολής, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευκολύνσεις της σχολής (γραφεία διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας)•

(ια) στοιχεία για τη βιβλιοθήκη της σχολής, το προσωπικό της, την οργάνωση και τη λειτουργία της, τον τεχνικό εξοπλισμό της, το περιεχόμενο της και άλλες παρόμοιας φύσεως πληροφορίες•

(ιβ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών•

(ιγ) στοιχεία για την υποβολή και της ημερομηνίας έγκρισης του οδηγού σπουδών•

(ιδ) οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον Υπουργό.

(2) Ο Οδηγός σπουδών κάθε ιδιωτικής σχολής πρέπει να υποβάλλεται, πριν από την έκδοση του, στον Υπουργό για έγκριση όχι αργότερα από τις 15 Μαρτίου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχρεούται να απαντήσει μέχρι τις 15 Απριλίου το αργότερο αν εγκρίνεται ή όχι ο οδηγός σπουδών:

Νοείται ότι, αν μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή του οδηγού σπουδών, ο Υπουργός δεν τον εγκρίνει ή δεν τον απορρίψει με απόφαση του που κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη της σχολής, ο οδηγός σπουδών θεωρείται εγκεκριμένος.

(3) Ο εγκεκριμένος οδηγός σπουδών πρέπει να εκδίδεται και να κυκλοφορεί μέχρι το τέλος Μαίου. Δύο αντίτυπα πρέπει να αποστέλλονται στον Υπουργό το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου.