Κατάργηση

74. Οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1987 μέχρι (Αρ. 2) του 1990 καταργούνται.