ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας

(άρθρο 5)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 68)

ΤΕΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας ενός ακαδημαϊκού  έτους πλήρους  φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Πιστοποιητικού £ 1000

2. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας δύο ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησηςεπιπέδου Διπλώματος  £ 1500

3. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος £ 2500

4. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχηςμερικής φοίτησης επιπέδου Πτυχίου (Bachelors) £ 3000

5. Για  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδουΜάστερ £ 4000

6. Για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού £ 5000