ΜΕΡΟΣ VII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις

72.-(1) Οποιαδήποτε ιδιωτική σχολή που λειτουργεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου χωρίς να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία της με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 1998-99 ή να υποβάλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιεσδήποτε καταχωρήσεις έγιναν στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δυνάμει του άρθρου 19 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου του 1987 έως (Αρ. 2) του 1990 θεωρείται ότι έγιναν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Καμιά πρόνοια του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες σχολές που λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αποφασίσει την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε διάταξης του και για οποιαδήποτε δημόσια σχολή που λειτουργούσε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.

Αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση των ήδη εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

73.-(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ήδη εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου του 1987 έως (Αρ. 2) του 1990 μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση για έναν ή περισσότερους από τους κλάδους που προσφέρει, στο διάστημα από τη 15η Ιουνίου μέχρι την 15η Απριλίου 1997. Η έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι την 15η Μαΐου 1997.

(2) Τηρουμένων κατ' αναλογία των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, η δυνάμει του παρόντος άρθρου εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου που ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη της ισχύος του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1997.

Κατάργηση

74. Οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1987 μέχρι (Αρ. 2) του 1990 καταργούνται.