ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ποινικά αδικήματα

69.-(1) Ο Ιδιοκτήτης και ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής που ιδρύεται ή λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε όρου, διατύπωσης ή περιορισμού που προνοείται ή επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες και σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε ημέρα που εξακολουθεί να διαπράττεται το αδίκημα και το δικαστήριο μπορεί ακόμα να διατάξει τερματισμό της λειτουργίας της σχολής η οποία εξακολουθεί να διαπράττει το αδίκημα.

(2) Οι διαφημίσεις, με οποιοδήποτε μέσο, ιδιωτικής σχολής δεν μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο που είναι αναληθές ή παραπλανητικό, αναφορικά με το επίπεδο ή τον τύπο της σχολής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

(3) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες.

(4) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

Κανονισμοί

70.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οποιοιδήποτε κανονισμοί μπορεί-

(α)Να ρυθμίζουν τα κριτήρια και επίπεδα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης- πιστοποίησης κλάδων σπουδών•

(β) να προνοούν για την επιβολή δικαιωμάτων εξέτασης της δήλωσης για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής και τελών εγγραφής κλάδων σπουδών, για επιβολή δικαιωμάτων επιθεώρησης ιδιωτικών σχολών και εκπαιδευτικής αξιολόγησης- πιστοποίησης κλάδων σπουδών και να καθορίζουν το ύψος των τελών και των δικαιωμάτων που προνοούνται στον παρόντα Νόμο•

(γ) να καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός των ιδιωτικών σχολών•

(δ) να καθορίζουν τα θέματα τα σχετικά με την επιθεώρηση των ιδιωτικών και των δημόσιων σχολών• και

(ε) να καθορίζουν τα προσόντα των μελών της ακαδημαϊκής, διοικητικής και

πειθαρχικής επιτροπής των ιδιωτικών και των δημόσιων σχολών.

Ίδρυση κρατικού πανεπιστημίου

71. Καμιά πρόνοια του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία κρατικού πανεπιστημίου στη Δημοκρατία.